TAFSIR AL-QUR’AN BI AL-MA’THUR

 Tafsir al-Quran bi al-Ma’thur
Definisi: Penafsiran ayat-ayat al-Quran yang dibuat menggunakan penjelasan dari ayat al-Quran, hadith-hadith rasul saw yang sahih dan riwayat para sahabat r.anhum(athar) atau dengan sesuatu yang dikatakan oleh tabiin besar kerana mereka menerima perkara tersebut daripada sahabat[ Ibn Taymiyyah, hal.41
Walaubagaimanapun ada dikalangan ulama yang tidak bersetuju memasukkan tafsiran tabiin ke dalam tafsir bi al-Ma’thur.

Perkembangan Tafsir bi al;Mathur
Perkembangan Tafsir bi al;Mathur terbahagi kepada lima peringkat:
Pertama: Secara Lisan atau periwayatan. [ Berlaku pada zaman sahabat dan permulaan zaman tabiin iaitu kurun pertama hijrah pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin dan kerajaan Bani Ummayah
Melalui cara ini, para sahabat mengambil penafsiran daripada Rasulullah saw atau para sahabat meriwayatkan daripada sahabat iaitu dengan cara penukilan yang boleh dipercayai, diteliti dan mengambil berat tentang sanad periwayatan. (Pengantar Usul Tafsir]

Pada waktu ini lahirnya mufassirin dari kalangan sahabat utama seperti khulafa’ al-Rasyidin, Ibn Masud, Ibn Abbas, Ubai bin Kaab dan Aisyah r.anhum. Keadaan ini berterusan sehingga zaman permulaan tabiin yang mana mereka menerima secara lisan dari sahabat. Pada zaman ini munculnya Madrasah Tafsir; Ibn Abbas di Mekah, Ubay bin Kaab di Madinah dan Abdullah bin Masud di Kufah,

Kedua: Secara penulisan bersama dengan hadith.
Cara kedua adalah hasil lanjutan daripada cara pertama iaitu riwayat-rowayat tersebut dicatit. Pada peringkat awal ia ditulis dalam kitab-kitab hadith seperti kitab al-Tafsir dalam sohih al-Bukhari.
Cara ini berlaku pada zaman tabiin dan tabi’ tabiin iaitu pada kurun ke-2 Hijrah pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasi. Golongan tabiin dan tabi’ tabiin telah mencatat riwayat-riwayat tafsir sama ada dalam bentuk marfu’ atau mauquf pada sahabat atau kata-kata tabiin yang utama(Kibar al-Tabiin). Riwayat-riwayat ini ditulis dengan sanad bersama dengan hadith-hadith termasuklah pandangan sahabat berkaitan hadith, fiqh , aqidah dan istinbat hukum. Pada masa ini munculnya Mujahid(m104H), Said bin Jubayr(m95H), Qatadah(m118H) yang mencatat tafsiran guru mereka Ibn Abbas, Muhammad bin Kaab(m120H), Zaid bin Aslam(m136H) yang mencatat tafsiran Ubay bin Kaab dan Hasan al-Basri(m110H) dan Masruq bin al-Ajda’(m63H) yang mencatat tafsiran Abdullah bin Mas’ud.

Ketiga: Penulisan tafsir bil Ma’thur dengan jalur sanad terasing dari hadith
Pada peringkat ini tafsir bil Ma’thur ditulis secara berasingan dari hadith. Penulisan ini berlaku pada zaman Atba’ al-Tabiin iaitu pada kurun ke-2 dan ke-3 hijrah. Antara tafsir yang dibukukan pada tempoh ini ialah:
(a) Sahifah Ali bin Abi Talhah(m143H) yang mencatat riwayat Ibn Abbas.
(b) Tafsir Sufyan bin Said al-Thawri(m161H)
(c) Tafsir Sufyan bin Uyahnah(m198H)
(d)Tafsir Abd al-Razzaq bin Hammam al-San’ani(m211H)
(e)Tafsir Abd bin Humayd(m249H)
(f)Tafsir Ishaq bin Rahawayh(m238H)
(g)Tafsir al-Nasai(m303H)

Keempat: Penulisan tafsir secara lengkap beserta dengan sanad yang bersambung
Peringkat ini berlaku sekitar tahun ke-4 Hijri dengan tafsir menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri dan berpisah secara sepenuhnya dari hadith. Para mufassirin sepanjang tempoh ini berusaha mengumpulkan riwayat yang ma’thurat dalam tafsir dari hadith-hadith, kata-kata sabahat, kata-kata Tabiin dan Tabi’ Tabiin.
Pada peringkat ini munculnya tafsir al-Quran yang lengkap mengikut susunan mushaf dengan menyebut riwayat-riwayat dan pandangan-pandangan yang ma’thur bagi setiap ayat.
Antara tafsir yang dibukukan pada peringkat ini ialah Tafsir Ibnu Majah(m273H), Tafsir Imam Ibnu Jarir al-Tabari(m310H), Tafsir Abu Bakar bin al-Mundhir al-Naysaburi(m318H), Tafsir Ibn Abi Hatim al-Razi(m327H), Tafsir Ibn Hibban(m369H), Tafsir al-Hakim(m405H), dan tafsir Abu Bakar bin Mardawayh(m410H).

Kelima: Pengguguran Sanad dari tafsir bil Ma’thur
Peringkat ini adalah peringkat selepas al-Tabari, Ibn Abi Hatim, Ibn al-Mundhir dan Ibn Mardawayh. Pada peringkat para pentafsir menggugurkan sanad riwayat-riwayat tafsir dengan tujuan memudahkan penuntut ilmu tafsir. Mereka menyebut semua riwayat tanpa mengambil kira riwayat yang sohih dan daif. Oleh kerana riwayat-riwayat tersebut ditulis tanpa sanad maka sukar sekali untuk menilai riwayat tersebut dan membezakan antara riwayat yang sohih dan daif. Para pentafsir pada peringkat ini menyebut pelbagai pandangan yang ma’thur dari sahabat atau tabiin atau tabi;tabiin sehinggakan ada diantara riwayat tersebut bertentangan antara satu sama lain.
Antara tafsir yang menjadi contoh kepada peringkat ini ialah tafsir Bahr al-Ulum oleh al-Samarqandi, al-Kashf wa al-Bayan An Tafsir Al-Quran karya Abu Ishaq al-Tha’labi, Tafsir Bahr al-Muhit karangan Abu Hayyan, Al-Durr al-Manthur fi Tafsir bil Ma’thur hasil tangan al-Sayuti , Tafsir al-Quran al-Azim hasil garapan Ibn Kathir al-Dimashqi dan Fath al-Qadir tinggalan al-Shawkani.

Syarat-syarat Tafsir bil Ma’thur
a) Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai ilmu hadith riwayat dan dirayat
b) Benar-benar mengetahui sunnah yang berkaitan dengan tafsir, kemudian mengenai kata-kata sahabat, tabiin dan imam-imam mujtahid.
c)Berkemampuan mengumpul dan menserasikan riwayat-riwayat yang bercanggah
d)Mengetahui hakikat perselisihan tafsir dan sebab-sebabnya.
e) Mengetahui tentang asbab al-Nuzul dan ilmu nasikh mansukh, kerana pengetahuan tentang asbab al-Nuzul membantu memahami nas dan ilmu nasikh mansukh untuk mengetahui ayat yang muhkam dan mansukh.
f) Memetik pendapat yang sepakat sahaja dan tidak memetik pendapat yang gharib(asing)
g)Tidak bersandar kepada riwayat-riwayat Israiliyyat._pengantar 63

Sumber Tafsir al-Quran bi al-Ma’thur

1.Tafsir al-Quran dengan al-Quran
Sebaik-baik cara pentafsiran hendaklah mentafsirkan al-Quran dengan al-Quran, sebab perkara yang dijelaskan secara mujmal pada satu ayat diperincikan di tempat lain.
Sehubungan itu Ibn Kathir berkata:
“ Sekiranya ada orang bertanya, apakah jalan terbaik mentafsir, maka jawapannya ialah al-Quran itu sendiri.”
Mentafsir al-Quran dengan al-Quran dapat dilihat dari berbagai sudut
a) Pentafsiran terhadap ayat-ayat yang ringkas. [ Lihat pengantar hal.65, ]

17. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
18. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
19. (yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

b)Pentafsiran secara yang lebih jelas terhadap ayat yang berbentuk menyeluruh”mujmal”
Ayat yang menyeluruh dihuraikan lagi dengan ayat-ayat lain. Sebagai contoh kisah nabi Adam a.s dan Iblis yang dilaknat disebut secara mujmal”menyeluruh’ dalam ayat 50 surah al-Kahf:
50. Dan (Ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam[884], Maka sujudlah mereka kecuali iblis. dia adalah dari golongan jin, Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. patutkah kamu mengambil dia dan turanan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? amat buruklah Iblis itu sebagai pengganti (dari Allah) bagi orang-orang yang zalim.

[884] sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, Karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah.
Ayat ini dihuraikan ditempat yang lain:
(a)Surah al-Baqarah ayat 30-39
(b) Surah al-Araf ayat 11-27
(c)Surah al-Hijr ayat 36-50
(d)Surah al-Isra’ayat 61-65
(e)Surah Sad ayat 67-85

Contoh yang lain ialah dalam surah al-Fatihah:

7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka;
Dalam ayat ini golongan yang dikurniakan oleh Allah dengan nikmat Iman disebut secara mujmal(menyeluruh) dijelaskan dalam ayat 69 surah al-Nisa’
69. Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya.

c)Pentafsiran dengan mengkhususkan ayat-ayat yang umum
Di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang maknanya umum kerana lafaznya menunjukkan kepada makna yang umum sedangkan di dalam ayat yang lain terdapat ayat yang mengkhususkan makna umum yang terdapat dalam ayat. Memahami ayat dengan makna yang umum tanpa merujuk kepada ayat-ayat yang lain akan menyebabkan fahaman yang salah tentang ayat.
Contoh ayat yang umum ialah firman Allah:

228. Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’(Quru’ dapat diartikan Suci atau haidh.)
[ Surah al-Baqarah}
Kata المطلفاتadalah kata nama plural yang menjadi makrifah dengan alif dan lam,zahir ayat menunjukkan setiap wanita yang dicerai hendaklah menunggu iddah mereka selama tiga kali suci tetapi hukum ini dikhususkan dengan ayat yang lain.

Ayat yang mengkhususkan hukum yang umum ini ialah:
Pertama: Firman Allah SWT:
49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah[1225] dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.
[1225] yang dimaksud dengan mut’ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.
Ayat ini mengkhususkan hukum iddah bagi isteri yang ditalak tetapi belum disetubuhi tidak ada iddah baginya.

Kedua: Firman Allah SWT:
4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Ayat ini mengkhususkan hukum iddah bagi wanita yang monopause atau kanak-kanak yang belum datang haid maka tempoh iddahnya ialah selama tiga bulan tempoh iddah bagi wanita yang hamil ialah apabila melahirkan anaknya.

Kesimpulannya hukum iddah yang umum dalam surah al-Baqarah bagi wanita yang ditalak dikhususkan dengan ayat-ayat yang lain bagi wanita yang ditalak dari kalangan iyang belum disetubuhi, yang menopause atau belum baligh dan yang sedang mengandung[ al-Sayuti: al-Itqan j.2, hal.685-687]

d)Pentafsiran melalui ketentuan ikatan(muqayyad) terhadap suatu ayat yang mutlak
Terdapat beberapa ayat yang menyebut hukum secara mutlak(terbuka) kemudian terdapat di sana ayat mengikat(muqayyad) ayat yang mutlak maka hukum yang muqayyad hendaklah diambil. Contohnya hukum saksi. Hukum saksi disebut secara mutlak dalam dua ayat.
Pertama berkaitan saksi dalam urusan jual beli melibatkan hutang-piutang, sewa menyewa dan sebagainya . Firman Allah Taala:
282. . (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,
[Surah al-Baqarah]
Ayat ini menyebut tentang perintah membawa saksi dalam urusan jual beli. Saksi dalam ayat ini disebut secara terbuka tanpa mengira keadaan saksi itu Islam atau kafir, orang yang baik atau fasiq, kanak-kanak atau orang tua, lelaki atau wanita.
Kedua berkaitan saksi ketika mengembalikan harta anak yatim. Firman Allah Taala:
6. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
[Surah al-Nisa’]
Ayat ini menjelaskan perintah membawa saksi semasa menyerahkan kembali anak yatim tetapi saksi dalam ayat ini adalah mutlak seperti ayat yang sebelum ini.

Ayat yang mutlak ini ditaqyidkan(diikat) dengan saksi bagi wanita yang dirujuk selepas di cerai dan saksi bagi kes wasiat.
Hukum saksi bagi wanita yang dirujuk disebut dalam ayat:
2. Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.
Ayat surah al-Talak mengikat saksi dengan tiga ikatan iaitu dua orang saksi yang bersifat adil dari kalangan orang Islam.
Hukum yang sama disebut tentang saksi dalam urusan wasiat:
106. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu[454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.
[454] ialah: mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi.
Menurut Imam al-Syafie kesaksian yang mutlak dalam hukum jual beli dan penyerahan harta anak yatim diikat dengan kesaksian berkaitan hukum rujuk dan hukum wasiat, maka saksi dalam urusan jual beli dan penyerahan harta anak yatin hendaklah terdiri dari dua orang saksi yang bersifat adil dari kalangan orang Islam.

e)Pentafsiran melalui ayat-ayat nasakh[ Lihat pengantar hal.69)
f) Pentafsiran dengan cara menyesuaikan antara dua perkara yang dilihat secara zahirnya bertentangan antara satu sama lain[ Lihat pengantar hal.70]
59. Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, Kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), Maka jadilah Dia.
12. Allah berfirman: “Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?” menjawab Iblis “Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah”.

28. Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk,

14. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,

g)Pentafsiran menerusi bacaan atau qiraat yang sahih[ Lihat ha.71]
6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.(Surah al-Hujurat)

SUMBER KEDUA: .Tafsir al-Quran dengan hadith Rasulullah saw
Tafsir al-Quran dengan hadith Rasulullah saw merupakan cara kedua mentafsirkan al-Quran sekiranya pentafsir tidak mendapat pentafsirannya dari ayat yang lain.

Imam al-Safie menyebut: Segala apa yang diberikan hukumnya oleh Rasul saw, maka itu adalah apa yang baginda fahami daripada al-Quran. Firman Allah(Surah al-Nisa 105)
105. Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat[347],

[347] ayat Ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu’mah dan ia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu’mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal Ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu’mah kepada nabi s.a.w. dan mereka meminta agar nabi membela Thu’mah dan menghukum orang-orang Yahudi, kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu’mah, nabi sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu’mah dan kerabatnya itu terhadap orang Yahudi.

Firman Allah:
apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
Ibnu Masud memahami dari ayat ini wajib mengambil hukum daripada Rasulullah saw, dan al-Sunnah adalah penjelasan kepada al-Quran dan wajib bagi orang Islam berpegang dengannya sepertimana berpegang dengan al-Quran
وفي صحيح مسلم وغيره عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) فبلغ ذلك أمرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب; فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت! فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه! أما قرأت “وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا”! قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه.. الحديث

Mencari tafsiran daripada hadith adalah berasaska kepada sabda Rasullullah saw kepada Muaz bin Jabal ketika baginda mengutus beliau ke Yaman. Baginda bertanya kepada Muaz:” Dengan apa engkau berhukum? Jawabnya dengan kitab Allah?
Sabda baginda: “ Jika engkau tidak menjumpainya (dalam al-Quran)?
Jawab Muaz: Dengan sunnah Rasulullah saw,”
Sabda baginda: “ Jika engkau tidak juga menjumpainya?
Jawab Muaz: “ Aku berijtihad denganpendapatku.”
Maka rasulullah saw menepuk dada Muaz dan bersabda:
“ Segala puji dan puja hanya bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dalam perkara yang diredai oleh Rasulullah.

Pentafsiran hadith kepada al-Quran dapat dilihat dalam beberapa bentuk
PERTAMA:Hadith mentafs irkan terhadap ayat-ayat al-Quran yang mujmal(menyeluruh)
Beberapa perintah dan kewajipan di dalam al-Quran datang dalam bentuk mujmal tanpa diterangkan cara-cara, syarat-syarat dan rukunnya, maka sunnah berfungsi menerangakan hukum al-Quran yang mujmal.
Sebagai contoh tentang ibadat solat yang wajib ditunaikan mengikut waktunya disebut secara mujmal dalam surah al-Nisa’(ayat 103). Firman Allah:
Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Sunnah berupa kata-kata dan perbuatan berfungsi menjelaskan hukum al-Quran yang bersifat umum. Daripada hadith kita dapat mengetahui waktu solat, bilangan rakaat, rukun-rukun solat, perkara-perkara sunat, makruh dan membatalkan solat.

196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah Karena Allah.
[Surah al-Baqarah]
Maka sunnah nabi saw menjelaskan rukun-rukun haji, perkara-perkara yang membatalkan haji, cara menunaikan haji; Ihram,Tawaf. Saie, Arafah, berhenti di Muzdalifah, bermalam di Mina pada hari-hari Tasyriq, melontar jamrah, cara tahallul dan sembelihan korban.

Ringkasnya sekiranya kita tidak mentafsirkan al-Quran dengan sunnah dari segi perkataan dan perbuatan maka kita tidak dapat menunaikan rukun Islam; solat, puasa, zakat dan haji
[Al-Dhahabi: Tafsir wa al-Mufassirun: j.1, hal.55-56, Khalid al-Ak: Usul al-Tafsir wa Qawaiduh: hal.128-129) Solah al-Khalidi, hal.180-181,)

KEDUA: Hadith mengkhususkan terhadap sesuatu ayat yang umum
Contohnya dalam firman Allah :
82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman , mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Perkataan Zulm(kezaliman) dalam ayat ini pada asasnya umum. Semasa turunnya ayat ini para sahabat memahami zalim dalam ayat ini mengikut makna yang umum iaiatu apa jua bentukdosa dan maksiat sedangkan para sahabat juga tidak maksum, ketika itu mereka bertanya kepada Rasulullah saw seperti yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam al-Thirmidhi daripada Ibnu Masud berkata:
Apabila turunnya ayat ini:

Para sahabat menjadi kelam-kabut dan mereka berkata kepada Rasulullah saw:
” Siapakah dikalangan kami yang tidak pernah melakukan kezaliman?”
Lalu nabi saw memberi penjelasan; Bukan ini yang dimaksudkan ayat. Tidakkah kamu mendengar pesanan Luqman kepada anaknya:
13. Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.
Kezaliman yang dimaksudkan dalam ayat ialah perbuatan syirik.(Riwayat Imam al-Bukhari,no.34, riwayat Imam Muslim,no.124 dan Imam al-Thirmidhi , no.3067

Contoh yang lain, firman Allah Taala:
11. Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu
[Surah al-Nisa’]

Ayat ini menjelaskan pensyariatan harta pusaka adalah umum untuk semua anak, Seorang anak berhak mendapat harta pusaka apabila bapa meninggal, namun hukum ini dikhususkan oleh hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:
Daripada Abdullah bin Amru r.Anhuma dari Rasulullah saw bersabda:
لاَ يَرِثُ للْقَاتِلِ شَيء
” Seorang yang membunuh tidak boleh mewarisi.”
Hadith ini mengkhususkan hukum yang umum dalam ayat, mana-mana anak yang membunuh bapanya sama ada secara sengaja atau tidak sengaja tidak berhak mewarisi harta bapanya.
KETIGA: Hadith menentukan ikatan terhadap sesuatu ayat yang mutlak
Mithalnya firman Allah SWT:

196. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau menyembelih.
Ayat ini menjelaskan bahawa apabila seorang itu berniat ihram haji atau umrah maka diharamkan ke atasnya menggunting atau mencukur rambut dan memakai pakaian berjahit sehingga selesai mengerjakan ibadat haji atau umrah. Namun begitu sekiranya seseorang itu sakit maka diharuskan baginya menggunting rambutnya atau memakai pakaian berjahit dengan membayar fidyah iaitu puasa, bersedekah dan berkorban, tetapi hukum fidyah ini masih mutlak dan diikatkan(muqayyad) dengan hadith yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Kaab bin Ujrah r.anhu berkata: Firman Allah

Turun khusus tentangku dan hukumnya umum untuk kamu, aku dibawa kepada Rasul saw dalam keadaan kutu merayap di mukaku! Lantas baginda saw bersabda:
مَا كُنْتُ أََرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى ، احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصًمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِين أو أنْسُكْ بِشَاةٍ
”Sesungguhnya aku tidak sanggup melihat kesakitan yang kamu sedang alami. Cukurlah ramburmu, puasalah tiga hari atau beri makan kepada enam orang miskin atau sembelihlah kambing.
Hadith ini mengikut hukum yang mutlak dalam ayat, berpuasa diikat dalam hadith dengan ” Puasalah tiga hari.”, sedekah mutlak diikat dengan” beri makan kepada enam orang miskin , manakala sembelihan diikat dengan hadith iaitu menyembelih kambing.”
Contoh yang lain ialah firman Allah:
223. Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercucuk tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
[Surah al-Baqarah]
Ayat ini diturunkan bagi menolak dakwaan orang Yahudi yang mengatakan orang yang menyetubuhi isteri dari belakang(bukannya dubur), maka anak yang dilahirkan akan menjadi juling lalu Allah swt membatalkan dakwaan mereka dengan menghalalkan suami mendatangi isteri dari arah mana yang mereka kehendaki.
Surah al-Baqarah… Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim daripada Jabir bin Abdullah r.Anhuma : Orang Yahudi berkata:
“ Apabila suami mendatangi isterinya dari sebelah belakang, maka dia akan mendapat anak yang juling, lalu Allah turunkan ayat :
Surah al-Baqarah Maka datangilah isteri kamu dalam keadaan berdiri, dan duduk dan melutut selepasnya ia dilakukan dari hadapan.[ Hadith riwayat Imam al-Bukhari, no.4528, Muslim no.1435, al-Thirmidhi, no2978 dan Abu Daud .no.2163)

Firman Allah :
Surah al-Baqarah
Ayat ini adalah mutlak dan secara zahirnya seseorang itu boleh mendatangi isterinya dalam apa jua keadaan termasuklah semasa haid dan dari arah duburnya, namun ayat ini diikat dengan hadith yang diriwayatkan oleh Imam al-Thirmidhi , Imam Ahmad dan lain-lain daripada Abdullah bin Abbas R.anhuma berkata: Saidina Umar bin al-Khattab r.anhu datang bertemu dengan Rasul saw dan berkata:
Wahai Rasulullah! Musnahlah aku.”
Nabi bertanya: Apakah yang memusnahkanmu?
Umar menjawab: Aku mengubah cara perjalananku malam tadi.”
Rasulullah saw tidak menjawab sehinggalah Allah mewahyukan ayat ini kepada Rasulullah saw:
Surah al-Baqarah

Rasulullah saw bersabda: ” Datanglah dari depan atau belakang tetapi awasilah dari mendatangi dubur atau wanita yang haid.”
Hadith riwayat Imam al-Thirmidhi no.2980 dan Imam Ahmad jil.1/hal.297
Hadith ini mengikat makna ayat yang mutlak dengan mengharuskan suami mendaamkan suami

KEEMPAT: Hadith menjelaskan kemusykilan yang terdapat pada ayat al-Quran seperti penerangan mengenai maksud benang putih dan benang hitam dalam ayat:
187. dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.
(Surah al-Baqarah) Ada dikalangan para sahabat yang berpendapat maksud benang ialah (العقال ) hakikat benang itu sendiri yang berwarna putih dan hitam. Tetapi ianya dijelaskan oleh Rasulullah saw :
بل هو سواد الليل وبياض النهار
Maksudnya: “Tidak begitu ! yang dimaksudkan ialah kegelapan malam dan terangnya siang.”
.
KELIMA: Hadith menguatkan kedudukan sesuatu hukum yang terdapat dalam al-Quran
Contohnya hadith menyokong kenyataan al-Quran yang menjelaskan bahawa harta yang sebaiknya dijadikan sumber rezeki seseorang. Sabda Rasulullah saw :
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطسب من نفسه
Maksudnya: Tidak halal harta seseorang itu melainkan yang diperolehi dengan cara yang baik oleh dirinya sendiri.” Hadith ini sebenarnya menyokong serta menguatkan lagi firman Allah :
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil.

Contoh yang lain berkaitan ayat amaran kepada orang yang enggan mengeluarkan zakat:
Firman Allah:
surah al-Tawbah 34. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

Ayat ini dikuatkan lagi dengan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurayrah r.anhu dari Rasulullah saw bersabda:
Mana-mana orang yang memiliki emas dan perak dan tidak menunaikan haknya, maka mereka akan diseterika dengan seterika yang dibuat dari api neraka, seterika itu dipanaskan di neraka jahannam, kemudian disapu pada dahi dan belakang mereka, apabila sejuk hukuman yang sama akan diulang, pada hari yang satu hari bersamaan 50, 000 tahun, sehinggalah Allah Taala menentukan hukuman antara hamba-hambanya lalu ditentukan jalannya samaada ke syurga atau ke neraka.[Hadith riwayat Imam Muslim no.987]
KEENAM: Hadith menerangkan dengan lebih meluas apa yang dikemukan oleh al-Quran
Contohnya hadith yang menerangkan kedudukan benda-benda yang dihalalkan sama ada yang tinggal di laut atau di sungai, sabdanya:
Maksudnya: “ Adalah bersih airnya dan halal bangkainya.”
Jelasnya hadith Rasulullah saw memainkan peranan yang begitu penting dalam mentafsirkan ayat-ayat al-Quran. Tanpanya adalah amat sukar memahami rahsia-rahsia yang tersirat disebalik ayat-ayat Allah. Oleh itu para ulamak berpendapat hadith adalah unsur kedua terbaik dalam mentasebabkanfafsir al-Quran. Ini adalah disebabkan faktor berikut:
Hadith adalah wahyu daripada Allah, di mana Rasulullah menerima kandungannya daripada Allah SWT, lalu diterangkan kepada para sahabat dengan bahasanya sendiri walaupun makna wahyu tersebut daripada Allah. Jika ia ungkapan biasa, maka ia adalah ungkapan Nabi yang tidak berdusta.
Rasulullah saw dibekalkan dengan wahyu. Oleh itu Allah mempastikan Baginda tidak melakukan kesilapan dalam melakukan ijtihad atau membuat istinbat dalam sesuatu perkara dengan berdasarkan pemahamannya terhadap ayat-ayat al-Quran atau dengan pengamatannya terhadap realiti alam. Sekiranya berlaku kesilapan kecil maka akan turun wahyu menerangkan perkara yang sebenar, seperti yang berlaku kepada peristiwa tawanan perang Badar, solat jenazah ke atas golongan munafik dan sebagainya.
Contoh yang lain hadith menerangkan hukum rejam bagi penzina yang muhsan. Hukum sebatan terhadap penzina bukan muhsan disebut dalam ayat 2 surah al-Nur:
2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Hukum rejam bagi penzina muhsan diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim katanya: Seorang lelaki dari kalangan orang Islam datang menemui Rasulullah saw ketika baginda berada di masjid dan memanggil Rasul saw:
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berzina!”
Rasullullah lari dari lelaki itu dengan mengubah pandangannya
Lelaki itu berkata lagi: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berzina!”
Rasulullah saw berpaling lagi, sehinggalah lelaki tersebut mengulangi ucapannya untuk kali yang keempat. Ketika itu Rasulullah saw bertanya kepadanya:” Apakah kamu ada penyakit gila?”
Lelaki itu menjawab: Tidak.
Rasulullah bertanya: Adakah anda Muhsan(telah berkahwin)?
Lelaki itu menjawab:Ya.
Lantas rasulullah saw berkata: Bawalah dia dan jatuhkan hukuman rejam…
[Hadith riwayat Imam al-Bukhari, no.6430, Muslim, no.1691]
Diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang wanita dari kalangan suku Juhaynah bertemu dengan Rasul saw dalam keadaan dia mengandung kesan perbuatan zina. Wanita itu berkata: Aku melakukan kesalahan hudud, maka hukumlah aku.
Rasulullah saw memanggil wali wanita tersebut dan berkata: Berbuat baiklah terhadapnya, apabila dia melahirkan anak datanglah kepadaku.”
Setelah wanita itu melahirkan anak, Rasulullah saw menjatuhkan hukuman rejam kemudian menyembahyangkan ke atas jenazahnya.
Ketika itu Umar berkata: Wahai Rasulullah engkau menyembahyangkan ke atas jenazahnya sedangkan dia telah berzina.
Nabi saw bersabda: Sesungguhnya dia telah bertaubat.Sekiranya dibahagikan taubat itu kepada 70 orang penduduk Madinah masih luas, adakah sesuatu yang lebih baik dari dia berlaku baik terhadap Allah.
[ Hadith riwayat Imam al-Bukhari: no.5109 dan Muslim no.1408
Contoh yang lain: Larangan berkahwin dengan dua adik-beradik(isteri) dalam satu masa disebut dalam al-Quran:
23. dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
[Surah al-Nisa’]
Hadith pula menerangkan larangan berkahwin dengan ibu saudara kepada isteri dalam satu masa dan hukum ini tidak disebut dalam ayat.
Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurayrah r.anhu bersabda nabi saw:
” Seorang wanita tidak dihimpunkan(dikahwini) bersama ibu saudaranya(dari sebelah bapa) juga bersama ibu saudara(dari sebelah ibu…”
[ Hadith riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim]
Hadith ini menambah hukuman yang baru itu larangan mengahwini wanita dan ibu saudaranya dalam satu masa kerana ianya akan memutuskan hubungan silaturrahim dan mengeruhkan keadaan seperti sifat cemburu dan sifat-sifat negatif yang lain.
KETUJUH: Hadith mentafsirkan perkataan-perkataan al-Quran
Contohnya berhubung firman Allah:
     
7. bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.
Siapakah yang dimurkai dan sesat dalam ayat di atas?
Diriwayatkan oleh Imam al-Thirmidhi dan Imam Ahmad dari Adi bin Hatim al-Tai R.anhu katanya: Berkata Rasulullah saw: Sesungguhnya mereka yang dimurkai ialah orang-orang Yahudi manakala mereka yang sesat ialah orang Nasrani.
[Lihat al-Thirmidhi:hadith no.2953, Ahmad:j.4, hal.378]

Rasul saw dalam hadith ini mentafsirkan sebahagian dari golongan yang dimurkai sebagai contoh dan bukannya khusus kepada orang Yahudi sahaja. Orang yang dimurkai Allah kerana mereka mengetahui kebenaran tetapi mereka meninggalkannya selepas mereka berilmu dan sifat ini sangat tepat dengan orang Yahudi, manakala golongan yang sesat ialah kerana kejahilan dan hal ini bertepatan sekali dengan orang Nasrani.

Demikianlah tujuh bentuk pentafsiran hadith terhadap al-Quran.

SUMBER KETIGA : Tafsir al-Quran dengan perkataan para sahabat

Tafsir sahabat adalah antara tafsir yang patut diterima dan dijadikan pegangan kerana mereka menerima ilmu secara langsung dari Rasulullah saw. Para sahabat menyaksikan wahyu, mengetahui asbab al-Nuzul dan memiliki kemampuan dalam memahami al-Quran(Ibn Taymiyyah)
Abdullah bin Masud menyebut tentang nikmat Allah kepadanya dalam memahami al-Quran:
“Tanyalah kepadaku. Maka Demi Allah yang tiada tuhan selain-Nya, tidak turun satu ayat dari kitab Allah melainkan aku mengetahui tentang apa diturunkan, di mana diturunkan, sekiranya aku mengetahui satu tempat seorang yang lebih tahu tentang kitab Allah dariku dan aku boleh sampai dengan kenderaan, nescaya aku akan bertemu dengannya.” [ Lihat Tahzib Tafsir al-Tabari , j.1, hal.42-43]
Namun tafsir para sahabat diterima menjadi pegangan dalam tafsir al-Quran perlulah memenuhi kriteria berikut:
a) Sanadnya baik dan tidak terputus
b) Perawinya bersifat adil dan mempunyai hafalan yang baik
c)Riwayat tidak bertentangan dengan athar sahabat lain yang lebih kuat
d)Riwayat tidak bertentangan dengan hadith nabi yang sahih
e)Tidak bertentangan dengan al-Quran

Contoh:
Saidina Umar pernah dihadapkan dengan satu masalah di mana seorang lelaki telah dibunuh oleh ibu tiri dan saudaranya. Untuk menjatuhkan hukuman bunuh ke atas dua orang yang membunuh satu jiwa tidak begitu tepat kerana nas al-Quran hanya menyebut:

Lalu Sayyidina Ali memberi pandangan dan berkata:
“ Wahai Amirul Mukminin, jika tuan hamba lihat seorang itu berkongsi membunuh seekor kambing, maka masing-masing mengambil habuan masing-masing, adakah Amirul Mukminin akan memotong tangan-tangan mereka.” Jawab Saidina Umar : “ Sudah tentu..” Maka di jawab oleh Sayyidina Ali: Begitulah sebaliknya.

Dengan penjelasan Saidina Ali tersebut, Saidina Umar menulis surat kepada pegawainya agar dihukum bunuh kedua-duanya.
SUMBER KEEMPAT: Tafsir al-Quran dengan Pandangan Tabiin
Para ulama berselisih pandangan berhubung tafsir al-Quran dengan pandangan Tabiin adakah ianya termasuk dalam tafsir bi al-Ma’thur atau tidak?
Pandangan yang kuat ialah tabiin termasuk dalam tafsir bi al-Ma’thur kerana mereka adalah murid kepada para sahabat.

 

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s